OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. TOTOŽNOST SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Vendula Klementová, IČO: 02800110, se sídlem Jeseniova 2860/44, 130 00 Praha 3 – Žižkov, Česká republika.

2. ÚVOD

Tato Informace o zpracování osobních údajů dokládá, proč a jakým způsobem shromažďuji
a zpracovávám Vaše osobní údaje. Informuji Vás také o Vašich právech, vyplývajících
ze zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí jakékoli informace, které mohou být použity k identifikaci Vaší osoby, nebo které Vám lze jakožto fyzické osobě přiřadit. Jakékoli jiné výrazy použité v této Informaci o zpracování osobních údajů mají stejný význam jako v nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nezasílejte mi, prosím, žádné Vaše osobní údaje, pokud si nepřejete, aby byly použity způsobem popsaným v této Informaci o zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohu shromažďovat a používat zejména v souvislosti s:

 • poskytováním informací a konzultací prostřednictvím objednávkového formuláře, dotazníku a rezervačního systému schůzek;
 • poskytováním mých služeb;
 • zajištěním přepravy, bude-li přeprava součástí naší smlouvy;
 • existujícím vztahem mezi Vámi a mými klienty a obchodními partnery;
  Vaším zájmem o spolupráci a s jejím následným výkonem;
 • ochranou mých oprávněných zájmů;
  používáním mých internetových stránek;
 • zasíláním mých nabídek a dalších marketingových sdělení.

Pro poskytování svých služeb využívám online videokonferenčních platforem (Skype, Facebook, Zoom, Google Meet apod.). Videokonference, kurzy, webináře či konzultace mohou být na základě Vašeho výslovného souhlasu nahrávány a případně dále mnou užity.

3. SCHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Shromažďuji osobní údaje přímo od Vás, od mých klientů, obchodních partnerů nebo jejich zástupců. Mohu také shromažďovat osobní údaje od třetích stran, jako jsou veřejné orgány, Váš zaměstnavatel, obchodní partneři nebo z veřejně dostupných zdrojů a databází. Mám právo shromažďovat současné nebo starší osobní údaje včetně Vašeho jména, údajů obsažených ve smlouvě, dotazníku, identifikačních údajů, údajů o organizaci, ve které působíte, zaměstnání, funkcích, které jste zastávali a údajů o dotazech / stížnostech. Mohu též shromažďovat osobní údaje získané v průběhu Vašich dalších jednání se mnou a příp. mými klienty a obchodními partnery. Mohu zpracovávat Vaše osobní údaje zejména
v návaznosti na jakýkoli osobní, telefonický nebo emailový či online kontakt s Vámi.

Mým cílem je zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Proto mě, prosím, informujte o všech změnách Vašich osobních údajů, které mi byly předány, a to emailem na adresu: ven@venavenir.com.

4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mezi zpracovávané osobní údaje patří zejména, nikoli však výlučně:

 • obecné identifikační údaje (např. jméno a příjmení, titul nebo funkce, Váš vztah ke mně nebo k mým klientům);
 • kontaktní údaje (např. emailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa);
 • finanční údaje (např. informace o platbách, zejména číslo bankovního účtu, platební údaje, faktury atd.);
  údaje týkající se používání mých internetových stránek (Prohlášení o používání souborů cookies);
 • údaje, které jste poskytl/a za účelem využití mých služeb;
 • údaje, které jste poskytl/a za účelem navázání spolupráce;
 • videozáznamy z našich videokonferencí;
 • jakékoli další údaje, které poskytnete na základě vlastního uvážení za konkrétním účelem zpracování.
  Ve vztahu k účelům popsaným v úvodu zpracovávám následující osobní údaje:

V případě, že požádáte o informace prostřednictvím formuláře na mých internetových stránkách, zpracovávám Vaše obecné identifikační údaje a kontaktní údaje spolu s krátkou zprávou / informacemi, které jste požadoval/a. Právním základem pro takové zpracování je zejména splnění smlouvy nebo jiný použitelný účel v závislosti na povaze Vaší žádosti.

V souvislosti s poskytováním mých služeb zpracovávám především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní a finanční údaje, videozáznamy a jiné veškeré údaje nezbytné pro poskytování mých služeb v oblasti vizuálního stylu a tvorby obchodní značky a v oblasti grafického designu. Taktéž i další informace nezbytné k plnění smlouvy o poskytování mých služeb a/nebo jiných služeb. Právním základem pro toto zpracování je splnění naší smlouvy a dodržování svých zákonných povinností.

Vaše osobní údaje využívám i z důvodů zajištění přepravy, bude-li přeprava součástí naší smlouvy, v takovém případě zpracovávám především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní a finanční údaje. Tyto údaje předávám přepravním společnostem. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.

S ohledem na možný existující vztah mezi Vámi a mými klienty zpracovávám především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní údaje (v případě potřeby)
a jakékoli další informace, které jsou nezbytné pro poskytování služeb. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy.

Pokud máte zájem se mnou spolupracovat a kontaktujete mě prostřednictvím mých internetových stránek nebo emailem, zpracovávám především Vaše obecné identifikační údaje, kontaktní údaje a případné také životopis, včetně seznamu kvalifikací. Právním základem pro toto zpracování je nabídka na uzavření smlouvy
a případné její plnění.

Pro účely ochrany mých oprávněných zájmů Vás žádám, abyste mi při kontaktu poskytl/a své identifikační údaje a kontaktní údaje. Uložení těchto údajů v databázi (zejména z Vaší objednávky) mi umožní usnadnit nám další poskytování služeb. Abych Vám mohla poskytnout náležitou technickou podporu s využíváním mých internetových stránek, ukládám si i technické údaje o zařízení, které k přístupu na můj web využíváte (prohlížeč, který využíváte, zařízení, ze kterého přistupujete na můj web a operační systém, který využíváte). Poskytnutí technické podpory je v mém i Vašem oprávněném zájmu.

Kdykoli navštívíte mé internetové stránky, mohu zpracovávat Vaše osobní údaje shromážděné pomocí souborů cookies, a to za předpokladu, že jste je ve svém zařízení povolil/a. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů pomocí souborů cookie naleznete v Prohlášení o používání souborů cookies.

Pokud mi dáte svůj výslovný souhlas, mohu Vám zasílat moje marketingová sdělení. Jestliže jste mým klientem, mohu Vám marketingová sdělení zasílat za předpokladu, že jste taková sdělení neodmítl/a. Z přijímání mých marketingových sdělení se můžete kdykoli odhlásit odesláním emailu na adresu ven@venavenir.com.

5. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracovávám po dobu ne delší, než je nezbytné pro konkrétní účel.

Když zpracovávám Vaše údaje pro účely splnění smlouvy uzavřené s Vámi, zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a následně po dobu 10 let od ukončení smlouvy. Z důvodu mého oprávněného zájmu zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu nepřevyšující 5 let od ukončení smlouvy. Z důvodů možných reklamací při zajištění přepravy zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu 5 let od ukončení smlouvy. Na základě Vašeho souhlasu zpracovávám Vaše osobní údaje po dobu nezbytnou pro dosažení daného účelu. Nejdéle však, dokud svůj souhlas neodvoláte. Upozorňuji, že odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje pro účely splnění zákonné povinnosti, zpracovávám je po dobu stanovenou zákonem.

6. POSKYTNUTÍ A SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje neprodávám ani jinak neposkytuji jiným komerčním subjektům.

 • Vaše osobní údaje mohu sdílet s třetími stranami, pokud jste s takovým poskytnutím údajů souhlasil/a;
 • mám zákonnou nebo profesní povinnost tak učinit;
 • je to nezbytné pro účely soudního řízení nebo v souvislosti s ním nebo pro výkon nebo ochranu mých práv;
  je nutné sdělit Vaše osobní údaje mým klientům, obchodním partnerům, Vašemu zaměstnavateli, Vašim odborným poradcům a mým partnerům (např. subjektům zapojeným do společně organizovaných akcí);
 • poskytuji anonymní statistické údaje o prohlížení mých internetových stránek a další informace související s návštěvníky mých internetových stránek spolehlivým třetím stranám, včetně poskytovatelů prohlížečů a analytiků;
 • poskytuji Vaše osobní údaje v souladu se smlouvami uzavřenými s třetími stranami, mezi které patří zejména dodavatelé, u kterých si objednávám doplňkové služby, zejména zpracování textů, tisk, překlady, kopírování, správu registrů a archivaci; poskytovatelé IT technologií či třetí strany podílející se na pořádání akcí nebo seminářů.
  Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty veřejným orgánům, soudům a orgánům činným
  v trestním řízení jen z důvodů uvedených v tomto dokumentu a pouze v případě, že je poskytnutí osobních údajů v souladu s povinností mlčenlivosti. Není-li to zakázáno platnými a účinnými právními předpisy, vyvinu veškeré přiměřené úsilí, abych Vás předem o každém takovém poskytnutí osobních údajů informovala.

7. ZABEZPEČENÍ

Přijímám vhodná bezpečnostní opatření, abych zajistila, že jsou osobní údaje (v elektronické nebo tištěné podobě) uchovávány bezpečně a chráněny před neoprávněným přístupem, změnou nebo zveřejněním. Údaje ukládám v prostorách s omezeným kontrolovaným přístupem nebo v elektronických databázích, které jsou zabezpečeny přístupovými právy. Požaduji, aby poskytovatelé služeb souvisejících s uchováváním údajů (včetně poskytovatelů správy registrů a archivačních služeb) dodržovali příslušné standardy zabezpečení informací. Všichni moji případní obchodní partneři, zaměstnanci a poskytovatelé služeb s přístupem
k důvěrným informacím podléhají povinnosti mlčenlivosti.

Předávání informací přes internet není zcela bezpečné. Pokud mě písemně neinformujete,
že požadujete přijetí určitých bezpečnostních opatření týkajících se konkrétních údajů, které mi předáváte, použiji pro předávání těchto údajů mezi námi běžné emailové a/nebo běžné webové komunikační služby.

8. SOUBORY COOKIES

Prohlášení o používání souborů cookies naleznete zde.

9. VAŠE PRÁVA

Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a českých právních předpisů na ochranu osobních údajů máte následující práva:

Můžete požádat o vystavení potvrzení, že zpracovávám Vaše osobní údaje, o vystavení kopie Vašich osobních údajů a/nebo o provedení opravy Vašich osobních údajů. Za určitých okolností vymezených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Za určitých podmínek vymezených v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (například při zpracování Vašich údajů pro účely mých oprávněných zájmů) můžete též vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. Pokud zpracovávám Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo souhlas odvolat. Máte rovněž právo za určitých okolností na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
a případně též právo mě požádat o předání Vám nebo jiným subjektům některých Vašich osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit některá z výše uvedených práv, kontaktujte mě prosím na adrese ven@venavenir.com.

10. KONTAKTY A DALŠÍ INFORMACE

Email: ven@venavenir.com

Máte-li jakékoli pochybnosti o splnění některých povinností týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, můžete svou stížnost podat též následujícím dozorovým úřadům: Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, email: posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz.

Tento dokument pravidelně kontroluji a aktualizuji, přičemž si vyhrazuji právo jej změnit.

Poslední aktualizace: 1. 3. 2023