VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky poskytovatele služeb Ing. Venduly Klementové, IČO: 02800110, se sídlem Jeseniova 2860/44, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsané dne 19. 3. 2014 do Živnostenského rejstříku vedeného u Úřadu městské části Praha 3 („poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti mezi klientem a poskytovatelem vzniklé na základě smlouvy uzavírané zejména prostřednictvím internetových stránek poskytovatele https://venavenir.cz („smlouva“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
 3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

 1. Poskytovatel nabízí a poskytuje služby v oblasti grafického designu, vizuálního stylu
  a tvorby obchodní značky, zejména grafické návrhy loga, grafické návrhy vizuálního stylu značky (moodboard, brandboard) s uvedením kódů barev, písem a způsobem použití na web a sociální sítě, tvorba grafického manuálu, e-booku, zboží, dále online-kurzy, vzdělávací akce a konzultace aj. („služba“ či „služby“ či „produkt“).
 2. Výsledný produkt představuje dílo vytvořené poskytovatelem, které bylo z části vytvořeno vlastní tvůrčí činností poskytovatele, jež splňuje podmínku pro autorskoprávní ochranu podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a je považován za duševní vlastnictví. Co do této části poskytuje poskytovatel klientovi nevýhradní, teritoriálně a časově neomezenou licenci. Poskytovatel klientovi poskytuje produkt v podobě, v jaké byl ze strany poskytovatele nabízen na internetových stránkách s přihlédnutím k volbě klienta na jednotlivé vlastnosti produktu a s ohledem na případné změny produktu na základě požadavků klienta. V případě, že klient bude požadovat rozšíření licence k produktu na teritoriálně neomezenou licenci, bude dohoda o takovém rozšíření upravena v separátní dohodě s poskytovatelem, bude-li poskytovatel oprávněn takovou licenci poskytnout. Odměna za rozšíření bude řešena separátně.
 3. Poskytovatel neuděluje souhlas k tomu, aby klient změnil produkt nebo do něj jinak zasáhl, a to ani způsobem, který nebude mít za následek snížení jeho hodnoty.
 4. Poskytovatel uděluje souhlas k tomu, aby klient užil produkt takovým způsobem, že jej zpřístupní veřejnosti, vystaví jej, a/nebo jej vydá, a to i opakovaně, a to v rozsahu nebo nákladu, který klient shledá potřebným, a stejně tak i k rozmnožování produktu v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání.
  Poskytovatel uděluje souhlas k tomu, aby klient zpřístupňoval produkt v síti internet,
  tj. k jeho sdělení veřejnosti ze strany klienta či na internetových stránkách třetích osob spolupracujících s klientem nebo jinak propojených s klientem; jakož i k rozmnožování produktu klientem v neomezeném rozsahu. Výslovně se stanoví, že v souvislosti s užitím produktu je klient oprávněn šířit produkt pouze ve spojení s vlastním podnikáním
  a nabídkou zboží a služeb vlastního podnikání v elektronické, tištěné i jiné podobě
  a archivovat jej v elektronické nebo jiné databázi za tím účelem vytvořené. Klient se tímto výslovně zavazuje, že nebude produkt nabízet k dalšímu užití jiným klientům, a to pod smluvní pokutou ve výši 500 000 Kč. Poskytovateli zůstává zachován nárok na náhradu škody i přes úhradu uvedené smluvní pokuty.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Veškerá prezentace služeb umístěná na internetových stránkách poskytovatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen ohledně těchto služeb uzavřít smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Internetové stránky poskytovatele obsahují informace o nabízených službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Poskytovatel není plátcem DPH. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro objednání služeb vyplní klient objednávkový formulář, který obsahuje dotazník týkající se jeho požadavků a zarezervuje si termín na úvodní online schůzku. Odkaz
  na objednávkový formulář a rezervační systém schůzek je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele https://venavenir.com/kontakt/. V objednávkovém formuláři klient uvede:
   – své kontaktní údaje,
   – základní informace o co máte zájem
  Klient je povinen při objednávání služeb uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou poskytovatelem považovány za správné.
  Detailní popis nabídky služeb a jejich obsahu je k dispozici na internetových stránkách poskytovatele https://venavenir.com/sluzby/.
 4. Před zasláním objednávkového formuláře poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře vložil. Objednávku odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „Submit“. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu klienta uvedenou v objednávkovém formuláři („emailová adresa“).
 5. Odesláním objednávkového formuláře klient potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí a dále, že se seznámil s Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 6. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno klientovi na emailovou adresu.
 7. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Klient se zavazuje poskytovateli uhradit cenu služeb, jež je uvedena v nabídce služeb
  na internetových stránkách poskytovatele. V případě úpravy služeb či výsledného produktu na základě žádosti klienta je k ceně připočtena související doplňková služba
  či ostatní grafická práce poskytovatele. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Změny cen na internetových stránkách poskytovatele jsou vyhrazeny. Cena je platná
  v době objednání služeb. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním služeb může klient uhradit poskytovateli bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č.2215322014/3030, vedený u Air Bank,
 3. Poskytovatel může požadovat od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu.
 4. Cena služeb je splatná do 14 dnů po odsouhlasení finálního návrhu. Splatnost může být stanovena rovněž dohodou. Závazek klienta uhradit cenu služeb je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
 5. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientovi nelze vzájemně kombinovat.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel klientovi po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu klienta, s čímž klient výslovně souhlasí.

5. DODÁNÍ SLUŽEB

 1. Poskytovatel se zavazuje dodat výsledné výstupy či produkt klientovi ve lhůtách uvedených v nabídce služeb na internetových stránkách poskytovatele, nebylo-li dohodnuto jinak, vždy však až po připsání ceny služby na bankovní účet poskytovatele.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním dodání produktu nebo jeho doručení byť z jakéhokoli důvodu.
 3. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, způsob dodání produktu určuje poskytovatel. V případě, že je způsob dodání a případně dopravy smluven na základě požadavku klienta, nese klient riziko s takovým způsobem dodání spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dodání. V případě, že je z důvodů na straně klienta nutno produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto, je klient povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, dodáním se rozumí elektronické odeslání výstupu
  či produktu jako takového na emailovou adresu klienta případně poskytnutí odkazu
  na internetové úložiště, kam byl poskytovatelem produkt pro klienta dodán, a to včetně případného hesla k jeho vyzvednutí. V případě, že je součástí produktu i zajištění tiskovin nebo jiného hmotného materiálu produktu ze strany poskytovatele, rozumí se dodáním mimo výše uvedeného odeslání elektronickou cestou i jeho odeslání na adresu uvedenou klientem. Poskytovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání produktu k ceně objednávky podle aktuálního ceníku poskytovatele úložiště / přepravce.
 5. Klient bere na vědomí, že elektronický obsah služby vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu DOC, PDF, PNG, JPG a SVG.
 6. Klient nabývá vlastnické právo k produktu jeho převzetím. Okamžikem převzetí také
  na klienta přechází nebezpečí škody na produktu.
 7. Při obdržení produktu elektronickou cestou je klient povinen zkontrolovat, že produkt odpovídá smluvnímu zadání produktu. Při převzetí hmotného materiálu produktu
  od přepravce je klient povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího
  o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje klientovi zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího/přepravního listu klient stvrzuje, že obal zásilky obsahující produkt byl neporušen.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy, jakmile byl výsledný výstup či produkt klientovi dodán. Klient nemůže
  od smlouvy odstoupit ani v případě tiskovin či jiného hmotného materiálu produktu.
 2. Poskytovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s nabízenými službami. Přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednanou službu poskytnout
  za podmínek sjednaných ve smlouvě. Poskytovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od smlouvy a klient s tímto postupem pro takové výjimečné případy souhlasí.
 3. Poskytovatel má dále právo odstoupit od smlouvy:
  – v případě podstatného porušení povinností klienta ze smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k porušení autorských práv nebo pokud by ze strany klienta nedošlo k úhradě ceny služeb ani ve lhůtě 10 pracovních dnů po splatnosti dle čl. 4.4. obchodních podmínek,
  – zjistí-li, že služba byla omylem nabízena za chybnou cenu a klient neakceptoval příslušnou změnu smlouvy, tj. zvýšení ceny služby popř. zvýšení nákladů na přepravu hmotného materiálu produktu,
  – v případě neposkytnutí potřebných informací k plnění služeb klientem.
  V případě odstoupení od smlouvy podle čl. 6.3. písm. a) a b) obchodních podmínek je klient povinen uhradit poskytovateli finanční kompenzaci za již odvedenou práci minimálně však ve výši 50 % ceny služby či zvoleného balíčku služeb.
 4. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat klienta na jeho emailovou adresu. Dále je povinen vrátit klientovi plnou cenu, pokud již tato byla uhrazena, případně sníženou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Reklamace jakýchkoli vad produktu je klient povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Klient tak učiní prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu poskytovatele info@venavenir.cz, uvede své kontaktní údaje, popis vady, požadavek na způsob vyřízení reklamace a přiloží fakturu. Provedenou volbu nemůže klient změnit bez souhlasu poskytovatele; to neplatí, žádal-li klient opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 3. Je-li vada produktu odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Není-li vada odstranitelná a nelze-li pro tuto vadu produkt řádně užívat, může klient odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení ceny anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Poskytovatel není povinen nároku klienta vyhovět, pokud prokáže, že klient před převzetím o vadě produktu věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k užití a za poškození produktu vzniklé
  při jeho přepravě / uložení na úložišti do doby vyzvednutí klientem.
 5. Reklamaci včetně odstranění vady, poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s klientem nedohodnou na delší lhůtě.
 6. Poskytovatel je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
  o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Klient výslovně souhlasí s komunikací prostřednictvím elektronické pošty
  a zasíláním písemností na jeho emailovou adresu.
 7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 1. Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Vyřizování stížností klientů spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@venavenir.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle poskytovatel
  na emailovou adresu klienta.
 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Klient – spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr
 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta
pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovalatele plní poskytovatel prostřednictvím Prohlášení o ochraně osobních údajů.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 1. Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na emailovou adresu či na telefonní číslo klienta. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 2. Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku služeb na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta, může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

1. Veškerá sdělení poskytovatele mohou být klientovi doručována na emailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
  č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 4. Kontaktní údaje poskytovatele: emailová adresa: ven@venavenir.com telefon: +420 776 143 283
 5. Právní vztahy poskytovatele s klientem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy poskytovatele s klientem – spotřebitelem se současně řídí zákonem
  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2023.